Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
1.7 Dag: kalenderdag; 
1.8 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Busy Beads 
Meerenstraat 22 
5335 LD Alem (geen bezoek- of afhaaladres) 
e-mailadres: info@busybeads.nl
KvK-nummer: 61447005
BTW-identificatienummer: NL211434206B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 


Artikel 4 - Het aanbod 
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 


Artikel 5 - De overeenkomst 
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
5.4 De ondernemer is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De consument dient vooraf per e-mail te melden dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken. Vervolgens moet de consument ervoor zorgen dat de retourzending binnen 14 dagen ontvangen is door Busy Beads.
6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument. In geval van retourneren ligt het risico (op vermissing/beschadiging tijdens het verzendproces) bij de consument. 


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag (bij deel retourzendingen is dit minus eventuele verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen. 
7.3 Indien het totaalbedrag van de bestelling door de terugzending lager is geworden dan het bedrag vanaf waar geen verzendkosten geldt, worden er alsnog verzendkosten verrekend. 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Afgeprijsde en op=op artikelen zijn altijd uitgesloten van het herroepingsrecht. 


Artikel 9 - De prijs 
9.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk wanneer hij/zij een foutief of onvolledig adres heeft doorgegeven. 
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht. 
11.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
11.5 De ondernemer is niet aansprakelijk voor het zoekraken/beschadigen van bestellingen tijdens het transport. 


Artikel 12 - Betaling 
12.1 De consument kan vooraf betalen via bankoverschrijving of Ideal (Nederland) en Bancontact/Mister Cash (België). De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 


Artikel 13 - Klachtenregeling 
13.1 Klachten kunnen binnen zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, per e-mail kenbaar gemaakt worden. 
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de gestelde tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Artikel 14 - Copyright 
14.1 Op het ontwerp/de huisstijl van deze website en de afbeeldingen en teksten (kortom alles wat op onze website weergegeven wordt) is copyright van toepassing. Niets mag zonder toestemming van de ondernemer worden gekopieerd of nagemaakt.